Przetarg na budowę remizy OSP Rokietnica

W dniu dzisiejszym ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy remizy dla OSP w Rokietnicy.

https:// bzp.uzp.gov.pl   522221-N-2017 z dnia 2017-06-01.
 

ZP.271.1.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SIWZ)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rokietnica.”

TRYB POSTĘPOWANIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz z 2016r. poz.831) zwanej dalej  „ustawą”, lub „Pzp” organizowanego zgodnie z art. 10 i 39 ustawy.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.06.2017 rok  godz. 10.00

TERMIN OTWARCIA OFERT: 21.06.2017 rok  godz. 10.10

……..……………………………….

PODPIS KIEROWNIKA  ZAMAWIAJĄCEGO

Rokietnica, dnia 01 czerwca 2017 roku

ZAMAWIAJĄCY

Rokietnicki Ośrodek Sportu (ROS) Sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy ul. Szamotulska 29 ,
62-090 Rokietnica, tel. (061) 81 12 559; 796 866 122; 601 091 959
Adres strony internetowej: www.ros-rokietnica.pl
e-mail: biuro@ros-rokietnica.pl

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP.271.1.2017

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”. Wartość postępowania mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest realizowane ze środków własnych.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego  budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rokietnica, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 14/9 i 14/7 (fragment), obręb Rokietnica w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na jego użytkowanie oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu.

Działki 14/9 i 14/7 zlokalizowane są przy ul. Szkolnej w Rokietnicy. Właścicielem działki nr 14/9 jest Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o., właścicielem działki nr 14/7 jest Gmina Rokietnica.

Dla inwestycji została uzyskana decyzja Starosty Poznańskiego nr 2180/17 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę z dnia 28 kwietnia 2017r.

Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej gminnej wraz z infrastrukturą drogową, techniczną i zagospodarowaniem terenu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez MENUO Julia Stryjska-Banaszak z siedzibą w Jelonku, ul. Sosnowa 6, 62-002 Suchy Las.

Podstawowe dane techniczne:

– Powierzchnia działek w obszarze opracowania – 3 031 m2
– Powierzchnia zabudowy – 893 m2
– Powierzchnia dróg i parkingów – kostka betonowa – 1 409 m2
–  Powierzchnia ciągów pieszych – kostka betonowa – 246 m2
–  Powierzchnia biologicznie czynna – trawniki – 483 m2
–  Powierzchnia użytkowa budynku – 783 m2
–  Kubatura brutto budynku – 4 185 m3

Zaplanowano  Obiekt parterowy, bez podpiwniczenia, kryty dachem płaskim. Wysokość do górnej płaszczyzny najwyższego dachu – 6,71m, do górnej płaszczyzny attyki – 7,00m. Główna bryła budynku na planie zbliżonym do dwóch zestawionych prostokątów o łącznych wymiarach 45,00m x 24,90m. Projektowana rzędna poziomu „0” budynku wynosi 94,30m.n.p.m.

Budynek podzielono funkcjonalnie i wizualnie zgodnie z podstawowymi elementami programu użytkowego. Od strony wjazdu na teren działki i placu manewrowego najwyższa bryła budynku mieści garaż wozów bojowych z magazynem i warsztatem podręcznym. Sąsiednia część budynku przeznaczona jest na mniejszy garaż z jednym stanowiskiem postojowym, pomieszczenie odpoczynku z częścią administracyjną i archiwum oraz pomieszczenie socjalne. Kolejny fragment budynku mieści szatnie, pralnię, magazyny i pomieszczenia techniczne. We wschodniej części działki usytuowano salę szkoleniową oraz aneks kuchenny.

Program funkcjonalny budynku obejmuje:

 • Halę garażową z 3 stanowiskami wozów bojowych (w tym jedno z kanałem serwisowym), warsztatem i magazynem podręcznym, urządzeniem suszenia węży strażackich oraz kompresorem.
 • Halę garażową z 1 stanowiskiem pojazdu na potrzeby OSP.
 • Pomieszczenie socjalno-biurowe z punktem alarmowym wyposażonym w urządzenia łączności oraz serwerownię.
 • Szatnie – w tym śluzę „brudną” oraz szatnie męską i damską z pełnym węzłem sanitarnym.
 • Warsztaty i magazyny, w tym warsztat i magazyn sprzętu ochrony dróg oddechowych, wyposażony w elektryczną sprężarkę powietrza, oraz magazyn ogólny z bezpośrednim dostępem z zewnątrz.
 • Salę szkoleniową wyposażoną w sprzęt audiowizualny i meble konferencyjne.
 • Zaplecze socjalno-sanitarne, w tym: toalety, aneks kuchenny i dodatkowe pomieszczenie socjalne.
 • Powierzchnie komunikacji.
 • Pomieszczenia techniczne, w tym kotłownię, pralnię i pomieszczenie porządkowe.

Szczegółowy program funkcjonalny, opis technologii funkcjonowania remizy OSP wraz z zestawieniem powierzchni zgodnie z dokumentacją projektową budynku.

Obiekt będący zadaniem inwestycyjnym należy wyposażyć w następujące urządzenia i instalacje:

 • Sieci, przyłącza i zewnętrzne instalacje elektroenergetyczne.
 • Instalacja zasilania podstawowego.
 • Agregat prądotwórczy oraz instalacja zasilania rezerwowego.
 • Wewnętrzne linie i instalacje zasilające oraz rozdzielnice elektryczne.
 • Instalacje odgromową, uziemień i połączeń wyrównawczych.
 • Instalacja oświetlenia podstawowego.
 • Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
 • Instalacja oświetlenia zewnętrznego.
 • System ładowania wozów strażackich.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Drukuj
Skip to content