Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

przyjęta przez Administratora Danych w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony www.ros-rokietnica.pl

Odwiedzając naszą witrynę powierzacie nam Państwo swoje informacje, która przetwarzamy w konkretnych celach, lecz zawsze z troską o ochronę Państwa prywatności, a niniejsza Polityka Prywatności, mając charakter informacyjny, służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane dotyczące Państwa (tj. Użytkowników, a więc osób odwiedzających naszą witrynę: www.ros-rokietnica.pl) są gromadzone, w jakim celu oraz w jaki sposób są przetwarzane.

W związku z tym, że informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności są dla Państwa bardzo ważne, zależy nam, abyście Państwo zapoznali się z tym dokumentem i o to Państwa prosimy.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności umożliwi korzystanie z naszej witryny www.ros-rokietnica.pl, lecz uniemożliwia pozostawianie swoich danych osobowych i świadczenie usług.

Informacja o Administratorze Danych

Administratorem gromadzonych danych jest „ROKIETNICKI OŚRODEK SPORTU” spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Rokietnicy (62-090), przy ul. Szamotulskiej nr 29, REGON: 301120458, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 331349, dalej na potrzeby niniejszej polityki prywatności zwana „Administratorem Danych”.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Macie Państwo prawo skontaktować się z nami poprzez:

 • formularz kontaktowy
 • adres e-mail udostępniony na stronie www.ros-rokietnica.pl
 • telefonicznie
 • pocztą tradycyjną

Chronimy Państwa prywatność, dlatego wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym macie Państwo prawo się skontaktować e-mailowo na adres iod@ros-rokietnica.pl w sytuacji, każdej niejasności dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych.

Oświadczamy, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO (tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa interesów, a w szczególności zapewniamy, że zbierane dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, a dane niepoddawane są dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do określonych w niniejszej polityce prywatności celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez administratora danych osobowych wynikają z działań podejmowanych przez nas na Państwa rzecz. Przykładowo jeżeli chcecie Państwo zadać nam pytanie, możecie Państwo zostać poproszeni o podanie określonego zakresu danych osobowych.

Cel zbierania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe zbieramy w jednym z poniżej definiowanych celów:

 • w celu dostosowania zawartości serwisu do Państwa potrzeb i zainteresowań. W tym celu na naszej stronie wykorzystywane są pliki Cookies, które pozwalają na zapamiętywanie Państwa preferencji dotyczących umieszczonych w witrynie treści, modyfikowanie ich wyświetlania oraz ich aktualizowanie względem Państwa potrzeb i oczekiwań;
 • w celu umożliwienia Państwu nawiązania z nami kontaktu w danym temacie np. poprzez formularz kontaktowy czy udostępniony adres e-mail oraz udzielenia Państwu rzetelnej odpowiedzi na przesłane zapytanie. Aby to osiągnąć, możemy prosić Państwa o podanie różnych zwykłych kategorii danych w zależności od wybranego przez Państwa tematu. Staraliśmy się, aby zakres zebranych danych był adekwatny (właściwy) w stosunku do celu, jaki chcemy osiągnąć, np. jeśli chcecie Państwo podzielić się z nami opinią o naszych usługach, nie wymagamy, abyście podawali nam Państwo swoje dane adresowe, czy teleadresowe, a jedynie imię oraz adres e-mail, który umożliwi nam udzielenie odpowiedzi, jeśli będzie ona wymagana zgodnie z Państwa życzeniem.

Dane osobowe zbierane przez Administratora

Dane osobowe to informacje identyfikujące daną osobę, które Administrator przetwarzać będzie po wypełnieniu przez Państwo formularza na stronie www.ros-rokietnica.pl. Są to:

 • imię i nazwisko,
 • adres IP Użytkownika,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu kontaktowego.

Możemy również przetwarzać zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z odwiedzaniem naszej strony www (tzw. logi – adres IP, domena). Dane te służą nam do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osobę fizyczną – Użytkownika strony, a logi nie są ujawniane osobom trzecim.

W naszym imieniu stroną www zarządza wyznaczony administrator systemu informatycznego. Wówczas określony administrator systemu informatycznego świadczący pomoc techniczną ma dostęp do Państwa danych zebranych przez stronę www (takich jak: adres IP, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego).

Odbiorcy danych

Administrator jest wyłącznym administratorem informacji gromadzonych w tym serwisie. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, organizacjom ani osobom poza Administratorem, jeśli nie zaistnieje jedna z następujących okoliczności – Użytkownik wyraził na taką czynność zgodę.

Udostępniamy dane osobowe innym podmiotom, organizacjom i osobom poza Administratorem, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę.

Udostępniamy dane osobowe innym podmiotom, organizacjom i osobom poza Administratorem, jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:

 • dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych,
 • wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych,
 • ochroną praw własności lub bezpieczeństwa administratora danych osobowych, Użytkowników strony www.ros-rokietnica.pl oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Strona www.ros-rokietnica.pl przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą z niej korzystać wyłącznie za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Osoby nieletnie prosimy o nieudostępnianie ani nam ani innym Użytkownikom danych osobowych za pośrednictwem tej strony. Jeśli dowiecie się Państwo, że Twoje nieletnie dziecko przekazało nam dane osobowe bez Twojej zgody, skontaktuj się z nami: iod@ros-rokietnica.pl.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • konieczność realizacji ustawowych zadań przez Administratora. W tym przypadku podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji na Państwa żądanie określonej czynności zgodnie z wybraną tematyką zapytania, np. jeśli nie przekażecie Państwo nam adresu e-mail, nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na przysłane zapytanie,
 • Państwa zgoda na przetwarzanie niektórych kategorii danych w określonym celu, np. w procesie realizacji czynności,
 • konieczność realizowania prawnie uzasadnionych celów administratora danych osobowych, które wyrażone są poprzez:
  • zarządzanie stroną www,
  • dostosowaniem jej zawartości do Państwa potrzeb i oczekiwań,
  • zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych w cyberprzestrzeni,
  • Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego.

Prawa Użytkownika (Państwa prawa).

Mają Państwo następujące prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • W każdym dowolnym czasie macie Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody, co            spowoduje zaprzestanie      przetwarzania   danych osobowych, przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 • Macie Państwo prawo żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Państwa danych osobowych z systemów informatycznych. Prawo to zostanie przez Administratora Danych zrealizowane, o ile nie spoczywa na administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia przez prawa do bycia zapomnianym.
 • Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). Prawo to możecie Państwo zrealizować osobiście w siedzibie GPS lub kontaktując się poprzez formularz kontaktowy.
 • Macie Państwo prawo do sprostowania (aktualizacji danych). Prawo to można realizować osobiście w siedzibie Administratora. Informujemy, że zaktualizowanie danych nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora danych osobowych w określonym celu.
 • Macie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, powołując się na określoną sytuację. Prawo to można zrealizować osobiście w siedzibie Administratora, przy czym prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych.
 • Dodatkowo macie Państwo prawo do przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu oraz do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych regulującego działania administratora danych osobowych w przetwarzaniu danych osobowych.

Okres, przez jaki przechowywane są dane Użytkownika

Przekazane przez Ciebie dane przechowywane są tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa.

Twoje dane przechowujemy przez okres korzystania przez Ciebie z naszych usług oraz w okresie 2 lat po zaprzestaniu – dla celów rozpatrywania skarg oraz ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. Dan osobowe przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomości przesłane przez formularz kontaktowy – będą przechowywane przez okres 2 lat od każdej otrzymanej wiadomości.

Jeżeli zgodzisz się na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, będziemy przekazywać Ci informacje o tym charakterze aż do momentu, w którym zgoda zostanie wycofana.

Masz prawo w dowolnym czasie wycofać swoją zgodę.

Bezpieczeństwo

Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych, w tym w szczególności:

 • stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 • prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej;
 • do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora Danych;
 • zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;
 • prowadzi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu Administratora. W szczególności:

 • kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu;
  • dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom przetwarzającym takim jak: firma księgowa, kancelaria prawnicza, firma informatyczna, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na nasze potrzeby.

Cookies

Pliki Cookies (tzw. ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Administratora (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą stronę www).

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies.

Wykorzystujemy Cookies, aby zoptymalizować działanie naszego serwisu i zbierania anonimowych statystyk.

Jeżeli Państwo nie wyrażacie zgody na korzystanie przez naszą stronę www.ros-rokietnica.pl plików Cookies albo chcecie ograniczyć zakres korzystania z plików Cookies, możecie zrezygnować z korzystania z naszej strony internetowej lub zmienić ustawienia Państwa przeglądarki internetowej.

Możecie Państwo, w każdym czasie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies, w szczególności zablokować automatyczną obsługę plików Cookies. Musicie Państwo jednak pamiętać, że ograniczenie lub wyłącznie stosowanych przez nas plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności, które są dostępne na naszej stronie www.ros-rokietnica.pl, gdyż niektóre pliki Cookies są niezbędna dla funkcjonowania naszej strony.

Więcej szczegółów na temat możliwości zmiany ustawień plików Cookies możecie Państwo uzyskać w menu Państwa przeglądarki internetowej w sekcji „pomoc”. Szczegółowe informacje można uzyskać odwiedzając poniższe strony:

Nasz podmiot może wykorzystywać pliki Cookies stosowane przez Google w ramach usług:

 • Google Adwords – pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords.
 • Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu.
 • Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację użytkownika.

Korzystanie z plików Cookies podmiotu Google jest uwarunkowane polityką prywatności stosowaną przez ten podmiot. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Portale społecznościowe

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w przypadku odwiedzania profilu Administratora prowadzonego w mediach społecznościowych m.in.: w Facebooku. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w celu promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes wskazany w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na promowaniu własnej marki.

Pozostałe informacje

Niniejsza Polityka Prywatności weszła w życie 25 maja 2018 roku i może ulegać zmianom. Prawa Użytkownika wynikające z niniejszej Polityki Prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody Użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na tej stronie.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Drukuj
Skip to content