Klauzula informacyjna RODO

dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych w „Rokietnickim Ośrodku Sportu” sp. z o.o. w Rokietnicy

Zgodnie z art. 13 ust. 1- 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej zwana „RODO” – informujemy,  że:

 1. „ROKIETNICKI OŚRODEK SPORTU” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rokietnicy (62-090), przy ul. Szamotulskiej nr 29, REGON: 301120458, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 331349, jest Administratorem Twoich danych osobowych.
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: iod@ros-rokietnica.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności:
  – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Niepodanie tych danych może skutkować niemożnością realizacji tych celów. Nieodłącznym elementem realizowania wyżej wskazanych celów jest utrzymanie kontaktu z Państwem za pomocą różnych kanałów komunikacji, tj. poczta elektroniczna, rozmowa telefoniczna czy kontakt tradycyjny.
 5. Jeśli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem.
 6. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. Przestaniemy je przetwarzać w tych celach chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Dane, które nam Państwo przekażecie będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia, tj. 6 lat.
 8. Do Państwa danych osobowych mogą też mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak: firma księgowo-kadrowa, kancelarie prawnicze, informatyczne.
 9. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 10. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  – prawo do poprawiania (sprostowania) swoich danych;
  – prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  – prawo do przenoszenia danych;
  – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Drukuj
Skip to content