Inwestycje i zarządzanie nieruchomościami

PRZETARG NA WYKOŃCZENIE WNĘTRZ BIBLIOTEKI

Przetarg na wykończenie wnętrz biblioteki gminnej został dzisiaj zamieszczony na stronie bip.

link:  https://bzp.uzp.gov.pl Ogłoszenie nr 599518-N-2017 z dnia 2017-10-11

 

ZP.271.2.2017

 

                                                        SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

                                                        (dalej: SIWZ)

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„  Wykonanie robót budowlanych polegających na wykończeniu wnętrz  biblioteki gminnej
w Rokietnicy.”
TRYB POSTĘPOWANIA.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zwanej dalej  „ustawą”, lub „Pzp” organizowanego zgodnie z art. 10 i 39 ustawy.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.10.2017 rok  godz. 09.00

 

TERMIN OTWARCIA OFERT : 26.10.2017 rok  godz. 09.10

 

 

                                                                                       

                                               


                                                                                 ……..……………………………….

 

 

PODPIS KIEROWNIKA  ZAMAWIAJĄCEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokietnica, dnia 11 października 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

Rokietnicki Ośrodek Sportu (ROS) Sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy ul. Szamotulska 29 ,
62-090 Rokietnica, tel. (061) 81 12 559; 796 866 122; 601 091 959
Adres strony internetowej: www.ros-rokietnica.pl
e-mail: biuro@ros-rokietnica.pl

 

 1. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP.271.2.2017

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą”. Wartość postępowania mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy.

 

 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest realizowane ze środków własnych.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

5.1.  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego  wykończenia wnętrz biblioteki w Rokietnicy.

Zakres robót obejmuje:
1) Roboty izolacyjne – izolacje przeciwwilgociowe,
2) Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi powierzchni wewnętrznych,
3) Wykonanie okładziny ściennej,
4) Wykonanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej,
5) Wykonanie posadzek z płytek
6) Wklejenie luster na klej,
7) Dostarczenie i montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych płycinowych, obłożonych płytą i lakierowanych.

5.2.       CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

 

45.21.23.30 – 8 roboty budowlane w zakresie bibliotek,
45.40.00.00 –  1 roboty wykończeniowe wewnętrzne,
45.42.10.00  – 4 roboty budowlane w zakresie stolarki budowlanej,

45.44.21.00 – 8  roboty malarskie.

 

 • Jeżeli w dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami własnym lub nazwami producenta należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa.

 

 • Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób realizujących przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z wykończeniem wnętrz (czynności robotnika opisane w przedmiarze robót) na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy 1 etat, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz.1502, ze zm.).

Art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zatrudnienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że osoby realizujące przedmiot zamówienia są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

 1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.
 3.  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia:

– oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy.

– poświadczoną  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy o pracę osoby wykonującej w trakcie realizacji zamówienia czynności,

PRZETARG NA BUDOWĘ REMIZY OSP Rokietnica

W dniu dzisiejszym ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy remizy dla OSP w Rokietnicy.

https:// bzp.uzp.gov.pl   522221-N-2017 z dnia 2017-06-01.
 

ZP.271.1.2017

 

                                                        SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

                                                        (dalej: SIWZ)

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rokietnica.”
TRYB POSTĘPOWANIA.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz z 2016r. poz.831) zwanej dalej  „ustawą”, lub „Pzp” organizowanego zgodnie z art. 10 i 39 ustawy.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.06.2017 rok  godz. 10.00

 

TERMIN OTWARCIA OFERT : 21.06.2017 rok  godz. 10.10

 

 

                                                                                      

                                                


                                                                                 ……..……………………………….

 

 

PODPIS KIEROWNIKA  ZAMAWIAJĄCEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokietnica, dnia 01 czerwca 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

Rokietnicki Ośrodek Sportu (ROS) Sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy ul. Szamotulska 29 ,
62-090 Rokietnica, tel. (061) 81 12 559; 796 866 122; 601 091 959
Adres strony internetowej: www.ros-rokietnica.pl
e-mail: biuro@ros-rokietnica.pl

 

 1. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP.271.1.2017

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”. Wartość postępowania mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy.

 

 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest realizowane ze środków własnych.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego  budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rokietnica, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 14/9 i 14/7 (fragment), obręb Rokietnica w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na jego użytkowanie oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu.

Działki 14/9 i 14/7 zlokalizowane są przy ul. Szkolnej w Rokietnicy. Właścicielem działki nr 14/9 jest Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o., właścicielem działki nr 14/7 jest Gmina Rokietnica.

Dla inwestycji została uzyskana decyzja Starosty Poznańskiego nr 2180/17 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę z dnia 28 kwietnia 2017r.

Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej gminnej wraz z infrastrukturą drogową, techniczną i zagospodarowaniem terenu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez MENUO Julia Stryjska-Banaszak z siedzibą w Jelonku, ul. Sosnowa 6, 62-002 Suchy Las.

Podstawowe dane techniczne:
– Powierzchnia działek w obszarze opracowania – 3 031 m2
– Powierzchnia zabudowy – 893 m2
– Powierzchnia dróg i parkingów – kostka betonowa – 1 409 m2
–  Powierzchnia ciągów pieszych – kostka betonowa – 246 m2
–  Powierzchnia biologicznie czynna – trawniki – 483 m2
–  Powierzchnia użytkowa budynku – 783 m2
–  Kubatura brutto budynku – 4 185 m3

Zaplanowano  Obiekt parterowy, bez podpiwniczenia, kryty dachem płaskim. Wysokość do górnej płaszczyzny najwyższego dachu – 6,71m, do górnej płaszczyzny attyki – 7,00m. Główna bryła budynku na planie zbliżonym do dwóch zestawionych prostokątów o łącznych wymiarach 45,00m x 24,90m. Projektowana rzędna poziomu „0” budynku wynosi 94,30m.n.p.m.

Budynek podzielono funkcjonalnie i wizualnie zgodnie z podstawowymi elementami programu użytkowego. Od strony wjazdu na teren działki i placu manewrowego najwyższa bryła budynku mieści garaż wozów bojowych z magazynem i warsztatem podręcznym. Sąsiednia część budynku przeznaczona jest na mniejszy garaż z jednym stanowiskiem postojowym, pomieszczenie odpoczynku z częścią administracyjną i archiwum oraz pomieszczenie socjalne. Kolejny fragment budynku mieści szatnie, pralnię, magazyny i pomieszczenia techniczne. We wschodniej części działki usytuowano salę szkoleniową oraz aneks kuchenny.

Program funkcjonalny budynku obejmuje:

 • Halę garażową z 3 stanowiskami wozów bojowych (w tym jedno z kanałem serwisowym), warsztatem i magazynem podręcznym, urządzeniem suszenia węży strażackich oraz kompresorem.
 • Halę garażową z 1 stanowiskiem pojazdu na potrzeby OSP.
 • Pomieszczenie socjalno-biurowe z punktem alarmowym wyposażonym w urządzenia łączności oraz serwerownię.
 • Szatnie – w tym śluzę „brudną” oraz szatnie męską i damską z pełnym węzłem sanitarnym.
 • Warsztaty i magazyny, w tym warsztat i magazyn sprzętu ochrony dróg oddechowych, wyposażony w elektryczną sprężarkę powietrza, oraz magazyn ogólny z bezpośrednim dostępem z zewnątrz.
 • Salę szkoleniową wyposażoną w sprzęt audiowizualny i meble konferencyjne.
 • Zaplecze socjalno-sanitarne, w tym: toalety, aneks kuchenny i dodatkowe pomieszczenie socjalne.
 • Powierzchnie komunikacji.
 • Pomieszczenia techniczne, w tym kotłownię, pralnię i pomieszczenie porządkowe.

Szczegółowy program funkcjonalny, opis technologii funkcjonowania remizy OSP wraz z zestawieniem powierzchni zgodnie z dokumentacją projektową budynku.

Obiekt będący zadaniem inwestycyjnym należy wyposażyć w następujące urządzenia i instalacje:

 • Sieci, przyłącza i zewnętrzne instalacje elektroenergetyczne.
 • Instalacja zasilania podstawowego.
 • Agregat prądotwórczy oraz instalacja zasilania rezerwowego.
 • Wewnętrzne linie i instalacje zasilające oraz rozdzielnice elektryczne.
 • Instalacje odgromową, uziemień i połączeń wyrównawczych.
 • Instalacja oświetlenia podstawowego.
 • Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
 • Instalacja oświetlenia zewnętrznego.
 • System ładowania wozów strażackich.