Przetarg na wykończenie wnętrz Biblioteki

Przetarg na wykończenie wnętrz biblioteki gminnej został dzisiaj zamieszczony na stronie bip.

link:  https://bzp.uzp.gov.pl 

Ogłoszenie nr 599518-N-2017 z dnia 2017-10-11

ZP.271.2.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SIWZ)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„  Wykonanie robót budowlanych polegających na wykończeniu wnętrz  biblioteki gminnej
w Rokietnicy.”

TRYB POSTĘPOWANIA.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zwanej dalej  „ustawą”, lub „Pzp” organizowanego zgodnie z art. 10 i 39 ustawy.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.10.2017 rok  godz. 09.00

TERMIN OTWARCIA OFERT: 26.10.2017 rok  godz. 09.10

……..……………………………….

PODPIS KIEROWNIKA  ZAMAWIAJĄCEGO

Rokietnica, dnia 11 października 2017 roku.

ZAMAWIAJĄCY

Rokietnicki Ośrodek Sportu (ROS) Sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy ul. Szamotulska 29 ,
62-090 Rokietnica, tel. (061) 81 12 559; 796 866 122; 601 091 959
Adres strony internetowej: www.ros-rokietnica.pl
e-mail: biuro@ros-rokietnica.pl

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP.271.2.2017

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą”. Wartość postępowania mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest realizowane ze środków własnych.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1.  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego  wykończenia wnętrz biblioteki w Rokietnicy.

Zakres robót obejmuje:

1) Roboty izolacyjne – izolacje przeciwwilgociowe,
2) Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi powierzchni wewnętrznych,
3) Wykonanie okładziny ściennej,
4) Wykonanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej,
5) Wykonanie posadzek z płytek
6) Wklejenie luster na klej,
7) Dostarczenie i montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych płycinowych, obłożonych płytą i lakierowanych.

5.2. CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

45.21.23.30 – 8 roboty budowlane w zakresie bibliotek,
45.40.00.00 –  1 roboty wykończeniowe wewnętrzne,
45.42.10.00  – 4 roboty budowlane w zakresie stolarki budowlanej,

45.44.21.00 – 8  roboty malarskie.

  • Jeżeli w dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami własnym lub nazwami producenta należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa.
  • Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób realizujących przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z wykończeniem wnętrz (czynności robotnika opisane w przedmiarze robót) na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy 1 etat, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz.1502, ze zm.).

Art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zatrudnienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że osoby realizujące przedmiot zamówienia są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
  2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.
  3.  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
    W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia:

– oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy.

– poświadczoną  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy o pracę osoby wykonującej w trakcie realizacji zamówienia czynności,

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Drukuj
Skip to content