AKTUALNOŚCI, INFORMACJE

PRZETARG NA WYKOŃCZENIE WNĘTRZ BIBLIOTEKI

By ROS 0

Przetarg na wykończenie wnętrz biblioteki gminnej został dzisiaj zamieszczony na stronie bip.

link:  https://bzp.uzp.gov.pl Ogłoszenie nr 599518-N-2017 z dnia 2017-10-11

 

ZP.271.2.2017

 

                                                        SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

                                                        (dalej: SIWZ)

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„  Wykonanie robót budowlanych polegających na wykończeniu wnętrz  biblioteki gminnej
w Rokietnicy.”
TRYB POSTĘPOWANIA.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zwanej dalej  „ustawą”, lub „Pzp” organizowanego zgodnie z art. 10 i 39 ustawy.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.10.2017 rok  godz. 09.00

 

TERMIN OTWARCIA OFERT : 26.10.2017 rok  godz. 09.10

 

 

                                                                                       

                                               


                                                                                 ……..……………………………….

 

 

PODPIS KIEROWNIKA  ZAMAWIAJĄCEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokietnica, dnia 11 października 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

Rokietnicki Ośrodek Sportu (ROS) Sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy ul. Szamotulska 29 ,
62-090 Rokietnica, tel. (061) 81 12 559; 796 866 122; 601 091 959
Adres strony internetowej: www.ros-rokietnica.pl
e-mail: biuro@ros-rokietnica.pl

 

 1. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP.271.2.2017

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą”. Wartość postępowania mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy.

 

 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest realizowane ze środków własnych.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

5.1.  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego  wykończenia wnętrz biblioteki w Rokietnicy.

Zakres robót obejmuje:
1) Roboty izolacyjne – izolacje przeciwwilgociowe,
2) Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi powierzchni wewnętrznych,
3) Wykonanie okładziny ściennej,
4) Wykonanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej,
5) Wykonanie posadzek z płytek
6) Wklejenie luster na klej,
7) Dostarczenie i montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych płycinowych, obłożonych płytą i lakierowanych.

5.2.       CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

 

45.21.23.30 – 8 roboty budowlane w zakresie bibliotek,
45.40.00.00 –  1 roboty wykończeniowe wewnętrzne,
45.42.10.00  – 4 roboty budowlane w zakresie stolarki budowlanej,

45.44.21.00 – 8  roboty malarskie.

 

 • Jeżeli w dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami własnym lub nazwami producenta należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa.

 

 • Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób realizujących przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z wykończeniem wnętrz (czynności robotnika opisane w przedmiarze robót) na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy 1 etat, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz.1502, ze zm.).

Art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zatrudnienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że osoby realizujące przedmiot zamówienia są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

 1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.
 3.  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia:

oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy.

poświadczoną  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy o pracę osoby wykonującej w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy. Kopia umowy powinna być zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez nazwisk, imion, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

 

 • Podwykonawcy

 

 • Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
 • W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

 • Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
 • Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert
  • Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 • Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji

 

 1. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 

Zamówienie należy wykonać w terminie do 15 grudnia  2017 roku.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.
 • spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 7.2.

 

 • Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

 

 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Działalność  prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga    posiadania specjalnych uprawnień.

 1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
  Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.
 1. Zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku.

 

 • Fakultatywne podstawy wykluczenia.

 

Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy przewiduje wykluczenie wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).

 

 • Wykonawcy występujący wspólnie

 

 • Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
 • Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców – jeżeli nie została złożona wraz z ofertą.
 • Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu.

 

 • Środki naprawcze (self-cleaning)

 

 • Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
 • Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 1).
 • W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

 

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

 

 • Oświadczenie wykonawcy:

 

 1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia:
 • dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 • dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,

których wzór stanowi załącznik nr 1 i 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1,
 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

 

 • Dokumenty składane przez Wykonawcę:

 

 1. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy, zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”. Zgodnie z tym przepisem Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.
 2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:
 • brak podstaw wykluczenia – wskazanych w pkt 8.3 SIWZ.
 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
 2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,

o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 • W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 SIWZ następujących dokumentów:

 

 1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

 

 • Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
 1. pkt 8.3 ppkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..

 

 • Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  • Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.3 ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt 8.4 ppkt 1),
   w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  • Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 8.3 oraz 8.4.

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

 

 • Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub e-maila.
 • Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu/e-maila, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 • Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 • Ze strony Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Dariusz Danak.
 1. OPISSPOSOBUPRZYGOTOWANIAOFERT

 

 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
 • Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 • Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
 • Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane i pieczętowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
 • Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.
 • Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

 

„………………………………..…………………………………………………………………………………………………

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

 

OFERTA

złożona dla postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

   „  Wykonanie robót budowlanych polegających na wykończeniu wnętrz  biblioteki gminnej w Rokietnicy.”                                                                                                                                                

 

Nie otwierać przed dniem 26.10.2017 roku godzina 09.00

„.………………………………..……………………………………………………………………………………………………

W przypadku braku ww. danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia      mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

 • Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

 

 1. OPISSPOSOBUOBLICZENIACENYOFERTY

 

11.1.      Cena oferty jest ceną ryczałtową, której definicję określa art.632 Kodeksu cywilnego, który stanowi: „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia. Będą to między innymi koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy, naprawy, dostawy wody, energii elektrycznej, dozorowanie budowy, oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

Strony umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia.

12.2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane  przez Zamawiającego.

Cenę oferty należy podać w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

12.3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

12.4. Cena nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty. (związania ofertą).
12.5
. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność  za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.
12.6
. Zamawiający zaleca szczegółowe sprawdzenie w terenie przez Wykonawców warunków wykonania zamówienia.

12.7. Ceny poszczególnych elementów zamówienia należy przedstawić w harmonogramie rzeczowo- finansowym.

Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie miał charakter pomocniczy, wstępny nie będzie podlegał ocenie przez Zamawiającego na etapie badania i oceny ofert.

Postanowienia wstępnego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie będą stanowiły podstawy do odrzucenia oferty na podstawie przepisu art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

Harmonogram będzie miał charakter poglądowy bez skutków prawnych nawet w przypadku niezałączenia harmonogramu do oferty. Wówczas wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży  harmonogram rzeczowo-finansowy.

12.8. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego.

Kosztorys ofertowy sporządzany jest przez Wykonawcę pomocniczo dla potrzeb obliczenia ceny oferty oraz późniejszej prawidłowej realizacji inwestycji. Brak kosztorysu ofertowego nie będzie stanowił podstawy do odrzucenia oferty. Wykonawca, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę  będzie zobowiązany przedstawić kosztorys przed podpisaniem umowy.

12.9.  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego ,czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 

 1. WYMAGANIADOTYCZĄCE

 

 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000 zł.
 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
 • W pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

Nr rachunku 77 9043 1041 2041 0053 8053 0001. 

 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 • gwarancjach bankowych;
 • gwarancjach ubezpieczeniowych;
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
  • Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji:
 • powinno być złożone w oryginale w oddzielnym opakowaniu (niezłączone z ofertą) i musi obejmować cały okres związania ofertą.
 • powinno być wystawione na Zamawiającego
 • koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w 46 ust. 4a i 5 Ustawy. Wadium to musi być bezwarunkowe, realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego.
  • Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w 12.2. ppkt 1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
  • Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w 46 ust. 1-4 Ustawy.
  • Zgodnie z 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

–  odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

–  nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

–  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 • Zgodnie z 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • W tytule przelewu, a także treści poręczenia lub gwarancji wykonawca winien umieścić nazwę zadania, którego dotyczy wadium.

 

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

 

13.1 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 26 października 2017 r. do godz. 09.00.
Miejscem składania ofert jest Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o. ul. Szamotulska 29,
62-090 Rokietnica.

13.2  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26 października 2017 roku godz. 09:10 w Rokietnickim  Ośrodku Sportu Sp. z o.o. ul. Szamotulska 29, 62-090 Rokietnica.

13.3  Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu  oferty po terminie oraz niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.


 1. TERMIN
  ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

 • Termin związania ofertą wynosi 30 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 • Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 14.1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
 • Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
 • W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

15.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 • cena (C) – waga 60 %
 • okres gwarancji – waga 40%

15.2 Kryterium cena (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w ofercie.

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

C = C min x 60 pkt
C o
gdzie:  C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej

15.3. Kryterium okres gwarancji:

 

Minimalny okres gwarancji   wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy.

Okres gwarancji  36 miesięcy (gwarancja  wymagana) liczona od dnia odbioru przedmiotu zamówienia  nie podlega ocenie przez Zamawiającego – 0 punktów.

Okres gwarancji  – 48 miesięcy – 20 punktów.

Okres gwarancji –  60 miesięcy –   40 punktów.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 36 m-cy.
W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji dłuższy niż 60 m-cy dla potrzeb obliczania punktacji będzie traktowany jak 60 m-cy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje okresu gwarancji Zamawiający uzna, że został zaproponowany najkrótszy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego  36 m-cy i Wykonawca uzyska 0 pkt.

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium gwarancja wynosi 40

Łączna ocena ofert:

W(x) = C(x)+ G(x)

W(x)    –  wskaźnik oceny ofert

C(x)      –  ilość punktów przyznana ofercie w kryterium cena brutto.

G(x)      – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium okres gwarancji.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100.

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam wskaźnik oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Ocenę ofert oraz propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej przedstawi do akceptacji Zamawiającego komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Prezesa ROS Sp. z o.o.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

15.4. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny najwyższa liczbę punktów.

 

 1. INFORMACJEOFORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY
   W CELU ZAWARCIA 

16.1.      Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, przedłożyć Zamawiającemu umowę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności (o ile nie została przedłożona wraz z ofertą).

16.2 Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ.

 

 1. ZABEZPIECZENIENALEŻYTEGOWYKONANIA

 

 • Zamawiający wymaga wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w
 • Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 • pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy:
 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 • gwarancjach bankowych;
 • gwarancjach ubezpieczeniowych;
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
  • Treść gwarancji/poręczenia powinna zawierać:
 • oświadczenie poręczyciela lub gwaranta o zapłacie kwoty poręczonej lub gwarantowanej, stanowiącej zabezpieczenie wykonania, bezwarunkowo po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego;
 • postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków umowy, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej umowy lub w jakichkolwiek dokumentach, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie uwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z gwarancji lub poręczenia;
 • oświadczenie, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku powiadomienia go o takiej zmianie uzupełnieniu czy modyfikacji.

 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują  wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie

 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie
 2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 • określenia warunków udziału w postępowaniu;
 • wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 • odrzucenia oferty odwołującego;
 • opisu przedmiotu zamówienia;
 • wyboru najkorzystniejszej oferty.
 1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
 3. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej
 6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

 1. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

 

 1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 2. Wykonawca nie może zastrzec informacji których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
 3. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać – informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dz. u. z 1993 r., nr 47, poz. 211 z późn. zm.)”.

 

 1. INFORMACJE KOŃCOWE

 

 • Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 • Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 20.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 • Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 20.1
 • W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

 

 

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykończeniu wnętrz  biblioteki gminnej w Rokietnicy.”
prowadzonego przez Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o. ul. Szamotulska 29,
62-090 Rokietnica, oświadczam, co następuje:

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

 

…………………………………………

(podpis)

 

 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW (jeżeli dotyczy)

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

w następującym zakresie: …………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

 

…………………………………………

(podpis)

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

 

…………………………………………

(podpis)

ZP.271.2.2017                                                                                                                 Załącznik  Nr 4 do SIWZ

 

…………………………
(miejscowość i data)

Nazwa Wykonawcy:………………………………………

 

Adres Wykonawcy: ……………………………………….

 

                                                      INFORMACJA
O PODMIOTACH NALEŻĄCYCH  DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/
ALBO O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*

Składając ofertę w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„ Wykonanie robót budowlanych polegających na wykończeniu wnętrz  biblioteki gminnej w Rokietnicy.”

Oświadczam, zgodnie z  art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 poz.2164, ze zm.)  że:
1. Nie  należymy  do  grupy kapitałowej,  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015r. poz.184, 1618 i 1634.)
……………………………….                                                                  ……………………………………       (miejscowość, data)
( podpis osoby  uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

 1. Składamy listę podmiotów, z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 poz.184, 1618 i 16340.
l.p.          Nazwa podmiotu     Siedziba podmiotu
 1.
2.

 

* UWAGA:
Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2,

………………………….
podpis osoby  uprawnionej do …………………….
(miejscowość, data)                                                                                               reprezentowania Wykonawcy

 

                               UMOWA  Nr ZP 2/2017

Zawarta w dniu …………….  2017 roku w Rokietnicy pomiędzy:

Rokietnickim Ośrodkiem Sportu Sp. z o.o. z siedzibą   62-090 Rokietnica,
ul. Szamotulska 29, NIP 777-31-14-353, Regon 301120458,  zwanym dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje:

Prezes Zarządu  – Jerzy Maciejewski

a
………………………………………………………………………………………………………………– zwanymi dalej „Wykonawcą„, działającym………………………………………………………….reprezentowanym  przez:

Strony zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu umowy (zwanej dalej: Umową) są do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego. W  związku z powyższym nie będą powoływać się na brak umocowania osoby reprezentującej w przypadku jakichkolwiek sporów mogących wyniknąć z Umowy.

 

 • 1.

PRZEDMIOT UMOWY.

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.

„Wykonanie robót budowlanych polegających na wykończeniu wnętrz  biblioteki gminnej w Rokietnicy.”

 1. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sporządzona na ich podstawie oferta przetargowa Wykonawcy przygotowana zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • 2.

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY.

 1. Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty budowlane z należytą starannością, zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, sztuką budowlaną, przepisami BHP, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i innymi obowiązującymi przepisami i normami.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie
  z ofertą przetargową Wykonawcy.
 3. Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z obowiązującymi normami lub z aprobatą techniczną, które będą załącznikami do protokołów odbioru.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań obciążają Wykonawcę.
 5. W przypadku stwierdzenia, że wbudowywane materiały są niezgodne z umową Zamawiający ma prawo wymagać od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usunięcia
  i ponownego wykonania robót z materiałów właściwych. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej
  i potrąci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych.
 6. Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się niezwłocznie wykonać roboty nie objęte umową, jeżeli okażą się niezbędne dla bezpieczeństwa obiektu lub zabezpieczenia przed awarią, na podstawie wpisu do dziennika budowy potwierdzonego przez Zamawiającego.
 7. Wykonawca winien we własnym zakresie i na swój koszt chronić przed uszkodzeniem
  i kradzieżą wykonane przez siebie roboty od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru końcowego. Winien również zabezpieczyć roboty przed szkodami oraz działaniem warunków atmosferycznych i innych czynników atmosferycznych.

 

 • 3.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

 1. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy.
 2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na 3 dni od dnia przekazania placu budowy.
 3. Zamówienie należy wykonać w terminie do 15 grudnia 2017
 4. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.
 5. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:
 6. warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu.
 7. Wystąpienia awarii niezawinionych czynnościami lub nie wynikającą z zaniechania czynności do których Wykonawca był zobowiązany,
 8. Wystąpienia działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
 9. siły wyższej,
 10. przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób lub podmiotów za których działania nie odpowiada Wykonawca,
 11. stwierdzenia w czasie wykonywania prac błędów w dokumentacji, których poprawienie uzależnia prawidłowe zakończenie inwestycji,

W powyższych przypadkach termin wykonania umowy może ulec odpowiedniej zmianie – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć takiej zmiany.

 1. Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie
  i urządzenia spełniające parametry techniczne lub na o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie przetargowej Wykonawcy.

Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót.

 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Dopuszczalne są zmiany umowy w zakresie osób i adresów w niej wskazanych w tym zmiana kierownika budowy , po zgłoszeniu tego faktu zamawiającemu i przedstawieniu stosownych uprawnień.
 3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych dopuszcza się nieistotne zmiany umowy.
 • 4.

OSOBY WYZNACZONE DO WSPÓŁDZIAŁANIA PRZY REALIZACJI UMOWY.

 1. Koordynatorem prac objętych Umową będzie Dariusz Danak.
 2. Kierownikiem budowy będzie …………………………………..
 3. Na zasadzie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez    wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia tj. pracowników budowlanych wykonujących roboty budowlane inżynieryjne pod kierownictwem Kierownika budowy , jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).
 4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 5. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 6. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 7. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

 

 1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
 1. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w niniejszej umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
 2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

 

 • 5.

WARTOŚĆ UMOWNA.

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe
  w wysokości ………………. zł brutto./ słownie: …………………………………………………….
 2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
 3. Wynagrodzenie ryczałtowe wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.
 4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

 

 • 6.

WARUNKI PŁATNOŚCI.

 1. Strony postanawiają, że rozliczenie za zrealizowane i odebrane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej.
 2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest wykonanie bez zastrzeżeń  całości zamówienia , potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy protokołem odbioru  końcowego.
 3. Faktura będzie płatna przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,
  w terminie do 14 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu.
 4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP: 777-31-14-353. Wykonawca wystawi fakturę na ROS Sp. z o.o.
 5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane z udziałem Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest dokonywana, gdy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
  1. kserokopię faktury (rachunku), wystawionego przed Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
  2. kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty z tytułu wykonanych robót budowlanych, dostaw lub usług.
 6. W przypadku niedołączenia do faktury dokumentów zgodnie z ust. 5, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z zapłatą lub przekazania należności do depozytu sądowego, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ustępach 7-13.
 7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę
  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
 8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność
  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
 9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
 10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 6. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
 11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:
 12. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
 13. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
 14. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
 15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 6, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
 16. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
 17. Wierzyciel nie może bez pisemnej zgody dłużnika pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie.

 • 7.

UBEZPIECZENIA.

 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody związane z wykonywaniem umowy – wyrządzone przez niego, jego pracowników, podwykonawców oraz inne podmioty i osoby którymi się posługuje. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tego tytułu od momentu odbioru terenu budowy aż do jego protokolarnego przekazania Zamawiającemu.
 2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (delikt + kontrakt) na kwotę w wysokości co najmniej równowartości wynagrodzenia Umownego brutto.
 3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć mu do wglądu oryginał polisy wraz z dowodem uiszczenia składek.

 

 • 8.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT, określonego w § 5 ust. 1 tj. …………………………….. zł.

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………………..).

 1. Strony zgodnie stwierdzają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy
  w wysokości określonej w ust. 1 zostało wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w formie ………………………………………………………………..
 2. Z wniesionej przez Wykonawcę całkowitej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 3. 70% zostanie zwolnione w terminie 30 dni po podpisaniu przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru całego zadania inwestycyjnego,
 4. 30% pozostaje w dyspozycji Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 6. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z ust. 1-4 odpowiednio przez cały okres wykonywania umowy.
  W przypadku konieczności przedłużenia okresu jego obowiązywania, lub wniesienia go na następny okres, wykonawca zobowiązany jest uczynić to przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia – z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia.
 7. Zamawiający może skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pełnej wysokości w przypadku, gdy Wykonawca na 7 dni przed wygaśnięciem ważności zabezpieczenia nie przedłuży terminu jego obowiązywania (lub nie wniesie odpowiednio nowego zabezpieczenia). W takiej sytuacji Zamawiający ma prawo zażądać wypłaty
  i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Do kwoty tej stosuje się postanowienia ust. 3 i 4.

 

 • 9.

KARY UMOWNE.

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
 1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
 2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz
  w okresie gwarancji i rękojmi – 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
 3. 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
 4. 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
 5. 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
 6. 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
 7. 000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia – za nieprzystąpienie albo nieterminowe przystąpienie do usuwania wad lub wymiany rzeczy na wolną od wad, w ramach gwarancji,
 8. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1.
 9. Za niewywiązanie się z obowiązku opisanego w § 4 ust. 3-6 w wysokości 1.000 zł za każdorazowe niedotrzymanie terminu.
  1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1.

Wyjątkiem od tak ustalonych zasad jest okoliczność określona w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar umownych.
 2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

 

 • 10

ODBIÓR.

 1. Odbiór końcowy robót polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych prac powinny być przez Wykonawcę zgłoszony Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. W przypadku ukończenia robót zanikających lub podlegających zakryciu Zamawiający przystąpi i zakończy odbiór w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru wraz z przedłożeniem wymaganych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru. Z czynności odbioru sporządzany jest protokół, podpisywany przez przedstawicieli Stron. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu istnienia jakichkolwiek wad prac może on uzależnić dokonanie tego odbioru i podpisanie protokołu od usunięcia tych wad.
 3. Protokoły odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu stanowią załącznik do protokołu końcowego.
 4. Zamawiający, po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, przystąpi do odbioru w terminie 3 dni, licząc od zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego.
 5. Wykonawca zawiadomi wpisem do dziennika budowy oraz odrębnym pismem Zamawiającego o gotowości do przekazania przedmiotu Umowy Zamawiającemu
  i dokonania odbioru końcowego.
 6. Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego, jeżeli nie zostały wykonane wszystkie prace w ramach Inwestycji budowlanej, bądź też, jeżeli stwierdził w jego trakcie istnienie wad dotyczących wykonanych prac, które nadają się do usunięcia
  a Wykonawca odmawia ich usunięcia w okresie, w któ­rym dokonywany jest odbiór końcowy bądź też nie został uporządkowany teren budowy. W takim przypadku Strony określą odpowiedni, technicznie uzasadniony termin, do którego winny zostać wykonane wszystkie zaległe prace i/lub zostaną usunięte wady stwierdzone podczas odbioru końcowego. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 7 dni, chyba że dostarczenie materiałów lub urządzeń wolnych od wad będzie wymagało dłuższego terminu, wówczas termin wskaże ich dostawca. Niezwłocznie po wywiązaniu się przez Wykonawcę
  z powyższego obowiązku (tj. wykonanie zaległych prac oraz/lub usunięcie wad) zostanie wyznaczony nowy termin dokonania odbioru końcowego.
 7. W przypadku, gdy Zamawiający w trakcie odbioru końcowego stwierdzi istnienie wad, które nie nadają się do usunięcia, to:
 8. jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
 9. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
  z przeznaczeniem – może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
 10. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, usterek i braków
  w odpowiednich uzgodnionych terminach, zgodnie z ust. 6, Zamawiający – niezależnie od innych środków przewidzianych w Umowie – ma prawo zlecić osobom trzecim usunięcie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robót na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu.
 • 11.

WARUNKI GWARANCJI.

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wszelkie prace objęte przedmiotem umowy, w tym na materiały i urządzenia na okres ………. miesięcy, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego. Jeżeli na poszczególne materiały udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż ……..  miesięcy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta. Długość okresu rękojmi równa się okresowi gwarancji.
 2. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z najnowszym stanem techniki oraz odpowiadające przyjętym zasadom sztuki budowlanej, przepisom prawa, wykonanie robót i zgodność z normami, dostarczonych i zastosowanych materiałów, konstrukcji i urządzeń.
 3. W ramach gwarancji Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub do wymiany rzeczy na wolne od wad.
 4. Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez podwykonawców, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy.
 5. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne naprawy gwarancyjne. Naprawy gwarancyjne świadczone będą w miejscu użytkowania przedmiotu umowy.
 6. Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancji i rękojmi w najkrótszym możliwym terminie uwzględniającym techniczne możliwości ich usunięcia, jednak nie dłuższym niż 14 dni.
 7. W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych w ust. 6 Zamawiający może zlecić wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu.
 8. Usunięcie wad zostaje stwierdzone w protokołach pousterkowych.

 

 • 12.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 1. Zamawiającemu przysługuje, oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamówień publicznych, prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części w sytuacji, kiedy:
  1. zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,
  2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
  3. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy (robót) i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni oraz nie przystąpił do nich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
  4. Wykonawca przerwał realizację Umowy (robót) i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni,
  5. Wykonawca nie wykonuje (nienależycie wykonuje) robót zgodnie z umową,
   a w szczególności z dokumentacją techniczną, i pomimo wezwania przez Zamawiającego – nie rozpoczął w terminie 14 dni od wezwania wykonywania robót zgodnie z umową,
  6. 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 5, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  7. inne rażące naruszenie obowiązków wynikających z umowy lub przepisów prawa,

– w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia (dot. lit. a, b, f i g).

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1 obowiązują kary umowne przewidziane w § 9.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
  1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
  2. Wykonawca na swój koszt niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie niezbędnym dla zachowania warunków bezpieczeństwa,
  3. Wykonawca niezwłocznie zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
  4. Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez siebie dostarczonego lub wzniesionego,
  5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:
 • dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
 • przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
 1. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Koszt zabezpieczenia prac oraz zabezpieczenia terenu budowy obciąża Stronę, z której przyczyn odstąpiono od Umowy, a jeżeli nastąpiło to z uwagi na siłę wyższą, koszty poniesie Strona odstępująca od Umowy.

 

 • 13.

PODWYKONAWCY.

 1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego objętego niniejszą umową, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
 2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
 3. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy
  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
 1. niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 2. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.
  1. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.
  2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
   w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
  3. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy
   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,
   o których mowa w ust. 3.
  4. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.
  5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
   w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo
   o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego
   w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów
   o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
  6. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
  7. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
  8. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 8, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.
  9. Przepisy § 6 i 13 nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy
   z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
  10. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • 14.
  1. Strony zobowiązane są do niezwłocznego poinformowania się o wszelkich zmianach dotyczących adresów do korespondencji.
  2. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w ust. 1 korespondencja wysyłana na dotychczasowy adres będzie uważana za doręczoną.
 • 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.


 • 16.

Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 17.

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

 

Zamawiający                                                                                    Wykonawca