AKTUALNOŚCI, INFORMACJE

PRZETARG NA BUDOWĘ REMIZY OSP Rokietnica

By ROS 0

W dniu dzisiejszym ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy remizy dla OSP w Rokietnicy.

https:// bzp.uzp.gov.pl   522221-N-2017 z dnia 2017-06-01.
 

ZP.271.1.2017

 

                                                        SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

                                                        (dalej: SIWZ)

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rokietnica.”
TRYB POSTĘPOWANIA.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz z 2016r. poz.831) zwanej dalej  „ustawą”, lub „Pzp” organizowanego zgodnie z art. 10 i 39 ustawy.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.06.2017 rok  godz. 10.00

 

TERMIN OTWARCIA OFERT : 21.06.2017 rok  godz. 10.10

 

 

                                                                                      

                                                


                                                                                 ……..……………………………….

 

 

PODPIS KIEROWNIKA  ZAMAWIAJĄCEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokietnica, dnia 01 czerwca 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

Rokietnicki Ośrodek Sportu (ROS) Sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy ul. Szamotulska 29 ,
62-090 Rokietnica, tel. (061) 81 12 559; 796 866 122; 601 091 959
Adres strony internetowej: www.ros-rokietnica.pl
e-mail: biuro@ros-rokietnica.pl

 

 1. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP.271.1.2017

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”. Wartość postępowania mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy.

 

 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest realizowane ze środków własnych.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego  budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rokietnica, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 14/9 i 14/7 (fragment), obręb Rokietnica w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na jego użytkowanie oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu.

Działki 14/9 i 14/7 zlokalizowane są przy ul. Szkolnej w Rokietnicy. Właścicielem działki nr 14/9 jest Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o., właścicielem działki nr 14/7 jest Gmina Rokietnica.

Dla inwestycji została uzyskana decyzja Starosty Poznańskiego nr 2180/17 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę z dnia 28 kwietnia 2017r.

Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej gminnej wraz z infrastrukturą drogową, techniczną i zagospodarowaniem terenu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez MENUO Julia Stryjska-Banaszak z siedzibą w Jelonku, ul. Sosnowa 6, 62-002 Suchy Las.

Podstawowe dane techniczne:
– Powierzchnia działek w obszarze opracowania – 3 031 m2
– Powierzchnia zabudowy – 893 m2
– Powierzchnia dróg i parkingów – kostka betonowa – 1 409 m2
–  Powierzchnia ciągów pieszych – kostka betonowa – 246 m2
–  Powierzchnia biologicznie czynna – trawniki – 483 m2
–  Powierzchnia użytkowa budynku – 783 m2
–  Kubatura brutto budynku – 4 185 m3

Zaplanowano  Obiekt parterowy, bez podpiwniczenia, kryty dachem płaskim. Wysokość do górnej płaszczyzny najwyższego dachu – 6,71m, do górnej płaszczyzny attyki – 7,00m. Główna bryła budynku na planie zbliżonym do dwóch zestawionych prostokątów o łącznych wymiarach 45,00m x 24,90m. Projektowana rzędna poziomu „0” budynku wynosi 94,30m.n.p.m.

Budynek podzielono funkcjonalnie i wizualnie zgodnie z podstawowymi elementami programu użytkowego. Od strony wjazdu na teren działki i placu manewrowego najwyższa bryła budynku mieści garaż wozów bojowych z magazynem i warsztatem podręcznym. Sąsiednia część budynku przeznaczona jest na mniejszy garaż z jednym stanowiskiem postojowym, pomieszczenie odpoczynku z częścią administracyjną i archiwum oraz pomieszczenie socjalne. Kolejny fragment budynku mieści szatnie, pralnię, magazyny i pomieszczenia techniczne. We wschodniej części działki usytuowano salę szkoleniową oraz aneks kuchenny.

Program funkcjonalny budynku obejmuje:

 • Halę garażową z 3 stanowiskami wozów bojowych (w tym jedno z kanałem serwisowym), warsztatem i magazynem podręcznym, urządzeniem suszenia węży strażackich oraz kompresorem.
 • Halę garażową z 1 stanowiskiem pojazdu na potrzeby OSP.
 • Pomieszczenie socjalno-biurowe z punktem alarmowym wyposażonym w urządzenia łączności oraz serwerownię.
 • Szatnie – w tym śluzę „brudną” oraz szatnie męską i damską z pełnym węzłem sanitarnym.
 • Warsztaty i magazyny, w tym warsztat i magazyn sprzętu ochrony dróg oddechowych, wyposażony w elektryczną sprężarkę powietrza, oraz magazyn ogólny z bezpośrednim dostępem z zewnątrz.
 • Salę szkoleniową wyposażoną w sprzęt audiowizualny i meble konferencyjne.
 • Zaplecze socjalno-sanitarne, w tym: toalety, aneks kuchenny i dodatkowe pomieszczenie socjalne.
 • Powierzchnie komunikacji.
 • Pomieszczenia techniczne, w tym kotłownię, pralnię i pomieszczenie porządkowe.

Szczegółowy program funkcjonalny, opis technologii funkcjonowania remizy OSP wraz z zestawieniem powierzchni zgodnie z dokumentacją projektową budynku.

Obiekt będący zadaniem inwestycyjnym należy wyposażyć w następujące urządzenia i instalacje:

 • Sieci, przyłącza i zewnętrzne instalacje elektroenergetyczne.
 • Instalacja zasilania podstawowego.
 • Agregat prądotwórczy oraz instalacja zasilania rezerwowego.
 • Wewnętrzne linie i instalacje zasilające oraz rozdzielnice elektryczne.
 • Instalacje odgromową, uziemień i połączeń wyrównawczych.
 • Instalacja oświetlenia podstawowego.
 • Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
 • Instalacja oświetlenia zewnętrznego.
 • System ładowania wozów strażackich.
 • Instalacje teletechniczne, w tym m.in. okablowania strukturalnego, telewizyjna, telewizji dozorowej CCTV, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, systemów audiowizualnych, detekcji gazu, łączności i alarmowania.
 • Sieci, przyłącza i terenowe instalacje wodociągowe, kanalizacyjne oraz gazowe.
 • Instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej.
 • Instalacja hydrantowa.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej.
 • Instalacja kanalizacji deszczowej.
 • Instalacja kanalizacji technologicznej z separatorem substancji ropopochodnych.
 • Instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią.
 • Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
 • Inne instalacje i urządzenia związane ze specyfiką technologii funkcjonowania remizy OSP, m.in.: syrena alarmowa, urządzenie do suszenia węży strażackich, sprężarki powietrza wraz z instalacjami, wyciągi spalin, pralka przemysłowa, sprzęt audiowizualny.

oraz inne niezbędne do właściwego funkcjonowania budynku i zagospodarowania terenu, zgodnie z dokumentacją projektową.

Sposób wykończenia pomieszczeń.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dwa standardy wykończenia wnętrz: „pod klucz” oraz „deweloperski”.

Pomieszczenia oznaczone w dokumentacji projektowej symbolem A.0…. należy wykończyć w standardzie „pod klucz”. Pomieszczenia oznaczone dokumentacji projektowej symbolem B.0…. należy wykończyć w standardzie „deweloperskim”.

Standard „pod klucz” obejmuje kompleksowe wykończenie i wyposażenie pomieszczeń zgodnie z dokumentacją projektową.

Standard „deweloperski” obejmuje:

 • Wykończenie ścian tynkiem oraz gładzią gipsową lub tynkiem cementowo-wapiennym oraz dwukrotne malowanie ścian farbą białą.
 • Wykończenie sufitów tynkiem oraz dwukrotne malowanie farbą białą lub montaż sufitu podwieszanego zgodnie z dokumentacją projektową.
 • Wykończenie posadzki garażu (pom. B.0.07) żywicą epoksydową oraz posadzki przedsionka (pom B.0.01) płytkami gresowymi – zgodnie z dokumentacją projektową.
 • Montaż stolarki i ślusarki drzwiowej.
 • Doprowadzenie i rozprowadzenie wszystkich niezbędnych instalacji technicznych zgodnie z dokumentacją projektową.
 • Montaż opraw oświetleniowych, w tym oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego.
 • Montaż łączników i gniazd wtykowych.

Standard „deweloperski” nie obejmuje:

 • Wykończenia ścian i posadzek płytkami gresowymi w pomieszczeniach od B.0.02 do B.0.06 włącznie.
 • Białego montażu i armatury w pomieszczeniach oznaczonych: „B.0…”
 • Stałego wyposażenia wnętrz oraz mebli ruchomych w pomieszczeniach oznaczonych: „B.0…”

Obiekt należy podłączyć do sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

 

5.2.       CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej – 45.21.61.21 -8
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne –  45.11.12.00 – 0
Roboty instalacyjne elektryczne – 45.31.10.00 – 0
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – 45.33.10.00 – 6
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów  do odprowadzania ścieków –          45.23.13.00 – 8
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  – 45.11.12.91 – 4

 • Jeżeli w dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami własnym lub nazwami producenta należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa.

 

 • Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób realizujących przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z budową remizy (czynności robotnika opisane w przedmiarze robót) na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy 1 etat, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz.1502, ze zm.).

Art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zatrudnienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że osoby realizujące przedmiot zamówienia są zatrudniona przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

 1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.
 3.  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia:

oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy.

poświadczoną  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy o pracę osoby wykonującej w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy. Kopia umowy powinna być zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez nazwisk, imion, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

 

 • Podwykonawcy

 

 • Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
 • W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

 • Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
 • Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert
  • Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 • Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji

 

 1. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Zamówienie należy wykonać w terminie do 31 marca 2018 roku.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.
 • spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 7.2

 

 • Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

 

 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Działalność  prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga    posiadania specjalnych uprawnień.

 1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
  Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 1 000 000 zł. /jeden milion złotych
 1. Zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek dotyczący zdolności zawodowej  zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

wykonał  w sposób należyty oraz  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 robotę  budowlaną  polegającą na budowie, rozbudowie obiektu użyteczności publicznej o wartości min. 1.000.000 zł brutto.
W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek dotyczący doświadczenia musi spełnić min. jeden z wykonawców występujących wspólnie.

Zamawiający nie wymaga informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
/Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny./

 

 – dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:

 1. a) kierownikiem budowy – min. 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień.
 2. b) kierownikiem robót sanitarnych – min. 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
 3. c) kierownikiem robót elektrycznych – min. 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych.
 4. d) kierownik robót drogowych – min. 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,

Osoby, które będą pełnić funkcję kierowników robót muszą posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe liczone od daty uzyskania uprawnień.

Można wskazać jedną osobę dla lit. b – d.

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

 

 • Poleganie na zasobach innych podmiotów.

 

 • Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 • Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 • W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 • Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 

 • Fakultatywne podstawy wykluczenia.

 

Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy przewiduje wykluczenie wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).

 

 • Wykonawcy występujący wspólnie

 

 • Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
 • Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców – jeżeli nie została złożona wraz z ofertą.
 • Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu.
 • Wykonawcy występujący wspólnie łącznie muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 7.2.

 

 • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.

 

 • Środki naprawcze (self-cleaning)

 

 • Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
 • Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 1).
 • W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

 

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

 

 • Oświadczenie wykonawcy:

 

 1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia:
 • dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 • dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,

których wzór stanowi załącznik nr 1 i 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.
 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1,
 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

 

 • Dokumenty składane przez Wykonawcę:

 

 1. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy, zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”. Zgodnie z tym przepisem Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.
 2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:
 • spełnianie warunków udziału w postępowaniu – wskazanych w pkt 8.3 SIWZ.
 • brak podstaw wykluczenia – wskazanych w pkt 8.4 SIWZ.
 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
 2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,

o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 • W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 SIWZ następujących dokumentów:
 1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc  przed upływem terminu składania ofert.
  2. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek dotyczący zdolności zawodowej musi spełnić min. jeden z wykonawców występujących wspólnie.

 

 1. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Uwaga:
Kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art.12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art.12 ust.1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst. Jedn. Dz.U. 2008.63.394 ze zm.).

 

 • W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 SIWZ następujących dokumentów:

 

 1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

 

 • Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
 1. pkt 8.4 ppkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..

 

 • Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 • Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.4 ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt 8.5 ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 • Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 8.4 oraz 8.5.

 

 • Dokumenty dotyczące podmiotów trzecich.

 

 1. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają:

1)            zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2)            sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3)            zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4)            czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

 1. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.4 ppkt 1-2 SIWZ.

Forma oświadczeń i dokumentów

 

 • Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.3 – 8.8, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale.
 • Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3 – 8.8, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 • Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,
 • Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
 • Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w pkt 8.3-8.8, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8.3, 8.4 i 8.8, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

 

 • Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub e-maila.
 • Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu/e-maila, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 • Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 • Ze strony Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Dariusz Danak.
 1. OPISSPOSOBUPRZYGOTOWANIAOFERT

 

 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
 • Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 • Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
 • Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane i pieczętowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
 • Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.
 • Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

 

„………………………………..…………………………………………………………………………………………………

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

 

OFERTA

złożona dla postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

    Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rokietnica.

 

Nie otwierać przed dniem 21.06.2017 roku godzina 10.10

„.………………………………..……………………………………………………………………………………………………

W przypadku braku ww. danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia      mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

 • Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

 

 1. OPISSPOSOBUOBLICZENIACENYOFERTY

 

11.1.      Cena oferty jest ceną ryczałtową, której definicję określa art.632 Kodeksu cywilnego, który stanowi: „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia. Będą to między innymi koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy, naprawy, dostawy wody, energii elektrycznej, dozorowanie budowy, wywozu nadmiaru gruntu,  prac geodezyjnych wraz z wykonaniem geodezji powykonawczej oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

Strony umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia.

12.2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane  przez Zamawiającego.

Cenę oferty należy podać w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

12.3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

12.4. Cena nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty. (związania ofertą).
12.5
. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność  za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.
12.6
. Zamawiający zaleca szczegółowe sprawdzenie w terenie przez Wykonawców warunków wykonania zamówienia.

12.7. Ceny poszczególnych elementów zamówienia należy przedstawić w harmonogramie rzeczowo- finansowym.

Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie miał charakter pomocniczy, wstępny nie będzie podlegał ocenie przez Zamawiającego na etapie badania i oceny ofert.

Postanowienia wstępnego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie będą stanowiły podstawy do odrzucenia oferty na podstawie przepisu art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

Harmonogram będzie miał charakter poglądowy bez skutków prawnych nawet w przypadku niezałączenia harmonogramu do oferty. Wówczas wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży  harmonogram rzeczowo-finansowy.

12.8. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego.

Kosztorys ofertowy sporządzany jest przez Wykonawcę pomocniczo dla potrzeb obliczenia ceny oferty oraz późniejszej prawidłowej realizacji inwestycji. Brak kosztorysu ofertowego nie będzie stanowił podstawy do odrzucenia oferty. Wykonawca, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę  będzie zobowiązany przedstawić kosztorys przed podpisaniem umowy.

12.9.  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego ,czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 

 1. WYMAGANIADOTYCZĄCE

 

 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50.000 zł.
 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
 • W pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

Nr rachunku 77 9043 1041 2041 0053 8053 0001. 

 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 • gwarancjach bankowych;
 • gwarancjach ubezpieczeniowych;
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
  • Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji:
 • powinno być złożone w oryginale w oddzielnym opakowaniu (niezłączone z ofertą) i musi obejmować cały okres związania ofertą.
 • powinno być wystawione na Zamawiającego
 • koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w 46 ust. 4a i 5 Ustawy. Wadium to musi być bezwarunkowe, realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego.
  • Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w 12.2. ppkt 1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
  • Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w 46 ust. 1-4 Ustawy.
  • Zgodnie z 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

–  odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

–  nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

–  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 • Zgodnie z 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • W tytule przelewu, a także treści poręczenia lub gwarancji wykonawca winien umieścić nazwę zadania, którego dotyczy wadium.

Uwaga:

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak i do pozostałych członków konsorcjum.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

 

13.1 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 21 czerwca 2017 r. do godz. 10.00.
Miejscem składania ofert jest Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o. ul. Szamotulska 29,
62-090 Rokietnica.

13.2  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21 czerwca 2017 roku godz.10.10 w Rokietnickim     Ośrodku Sportu Sp. z o.o. ul. Szamotulska 29, 62-090 Rokietnica.

13.3  Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu  oferty po terminie oraz niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.


 1. TERMIN
  ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

 • Termin związania ofertą wynosi 30 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 • Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 14.1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
 • Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
 • W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

15.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 • cena (C) – waga 60 %
 • okres gwarancji – waga 40%

15.2 Kryterium cena (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w ofercie.

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

  C = C min x 60 pkt
  C o
gdzie:  C min – cena brutto oferty najtańszej
  C o – cena brutto oferty ocenianej

15.3. Kryterium okres gwarancji:

 

Minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy.

Okres gwarancji  36 miesięcy (gwarancja  wymagana) liczona od dnia odbioru przedmiotu zamówienia  nie podlega ocenie przez Zamawiającego – 0 punktów.

Okres gwarancji  – 48 miesięcy – 20 punktów.

Okres gwarancji –  60 miesięcy –   40 punktów.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 36 m-cy.
W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji dłuższy niż 60 m-cy dla potrzeb obliczania punktacji będzie traktowany jak 60 m-cy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje okresu gwarancji Zamawiający uzna, że został zaproponowany najkrótszy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego  36 m-cy i Wykonawca uzyska 0 pkt.

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium gwarancja wynosi 40

Łączna ocena ofert:

W(x) = C(x)+ G(x)

W(x)    –  wskaźnik oceny ofert

C(x)      –  ilość punktów przyznana ofercie w kryterium cena brutto.

G(x)      – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium okres gwarancji.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100.

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam wskaźnik oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Ocenę ofert oraz propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej przedstawi do akceptacji Zamawiającego komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Prezesa ROS Sp. z o.o.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

15.4. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny najwyższa liczbę punktów.

 

 1. INFORMACJEOFORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY
   W CELU ZAWARCIA 

16.1.      Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, przedłożyć Zamawiającemu umowę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności (o ile nie została przedłożona wraz z ofertą).

16.2 Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ.

 

 1. ZABEZPIECZENIENALEŻYTEGOWYKONANIA

 

 • Zamawiający wymaga wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w
 • Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 • pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy:
 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 • gwarancjach bankowych;
 • gwarancjach ubezpieczeniowych;
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
  • Treść gwarancji/poręczenia powinna zawierać:
 • oświadczenie poręczyciela lub gwaranta o zapłacie kwoty poręczonej lub gwarantowanej, stanowiącej zabezpieczenie wykonania, bezwarunkowo po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego;
 • postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków umowy, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej umowy lub w jakichkolwiek dokumentach, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie uwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z gwarancji lub poręczenia;
 • oświadczenie, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku powiadomienia go o takiej zmianie uzupełnieniu czy modyfikacji.

 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują  wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie

 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie
 2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 • określenia warunków udziału w postępowaniu;
 • wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 • odrzucenia oferty odwołującego;
 • opisu przedmiotu zamówienia;
 • wyboru najkorzystniejszej oferty.
 1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
 3. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej
 6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

 1. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

 

 1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 2. Wykonawca nie może zastrzec informacji których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
 3. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać – informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dz. u. z 1993 r., nr 47, poz. 211 z późn. zm.)”.

 

 1. INFORMACJE KOŃCOWE

 

 • Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 • Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 20.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 • Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 20.1
 • W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.